Himlen TV7 är en allkristen tv-kanal.

1. Se presentationsvideo:

2. Se video om Israelprogram på Himlen TV7:

1. Heaven TV7 Media

2. Himlen TV7:s historia

3. Innehåll

4. Vision

5. Värden

6. Organisationen bakom Heaven TV7 Media

1. Heaven TV7 Media

Heaven TV7 Media består av TV-­kanaler i Finland, Estland, Sverige, Ukraina och ett omfattande dagligt produktionsarbete i Israel samt en finsk webbkanal riktad speciellt till ungdomar. Dessutom ger man ut en tittartidning 2-3 ggr om året i Sverige och tidningar 5 ggr om året i Finland och Estland. Mediehuset driver också webbshoppen Himlen TV7 Shop på svenska och ett finskt förlag med webbshop som publicerar andlig litteratur och dvd-skivor.

Heaven TV7 Medias historia

Heaven TV7 Media började med en TV-­kanal. Heaven TV7, den första finländska kristna TV-­kanalen, grundades av Martti och Mirja Ojares. Den första sändningen gjordes den 15 december 2003.

Martti hade arbetat största delen av sitt liv inom mediebranschen för finska Sanoma Oy, Finlands största mediahus. Finlands president hade tilldelat honom en hederstitel för hans livsverk inom kommunikation och media och Martti hade nyligen blivit pensionerad.

Det var då Gud gav honom en vision om en kristen TV-­kanal i Finland. Finlands framtid oroade Martti. Guds tilltal och en börda som han upplevde gällande finländarnas andliga situation drev honom till att fatta det viktiga beslutet att ställa sin långa arbetslivserfarenhet till Guds förfogande och tillsammans med sin fru Mirja starta en kristen TV-­kanal som skulle förmedla evangeliet till de finska hemmen.

Visionen var att starta en TV-­kanal i Finland, men ett flertal profetior från när och fjärran och Herrens ytterligare tilltal pekade på att arbetet skulle sprida sig till att beröra hela Skandinavien och så småningom hela Europa och längre ut.

Heaven TV7 Medias utveckling

Heaven TV7 Medias arbete har vuxit snabbt. Mediahuset har under åren utvidgat sitt arbete utanför Finland till att omfatta Israel, Estland och Sverige. Under våren 2008 sändes de första programmen från studion i Israel. Estland fick sin egen kanal 2009 och i april 2013 inledde den svenska kanalen sina sändningar på webben. Dessutom lanserades finska TV7 Plus våren 2012, en kanal speciellt för ungdomar och väckelse, och 2016 även en kanal på ryska.

Mediahuset firar sitt 15­-års jubileum i december 2018 och har ett sjuttiotal anställda. Man producerar 50 % av alla program själv. Finansieringen är huvudsakligen baserad på privata donationer. TV-­kanalerna kan ses både via IPTV­- och kabelnätverk i Finland och Estland, och i ett hundratal länder på webben. Varje månad får ca 500 000 människor höra evangeliet.

Ända från början har innehållets fokus legat på evangeliet och frälsning genom Jesus samt bibelundervisning. Senare har kanalerna även fått en tyngdpunkt på Israel och sänder nu dagligen egenproducerade program från Jerusalem. Genom sitt balanserade förhållningssätt har Heaven TV7 byggt upp ett stort förtroende både hos den israeliska regeringen och hos arabiska samhälleliga påverkare. Den israeliska produktionsenheten producerar nyheter, dokumentära program och undervisning av messianska judar, som ger oss en djupare kunskap om kristendomens judiska rötter. Genom att förmedla sanningen och ge kunskap om Israel till omvärlden vill mediahuset välsigna Guds ögonsten, det judiska folket.

2. Himlen TV7:s historia

Himlen TV7 inledde sin verksamhet i april 2013. Programmen sändes endast via webben det första året. Våren 2014 började IPTV-­nätverk i Finland ta in kanalen som spred sig till kabelnätverk under hösten. Siktet är inställt på att komma in i IPTV-­ och kabelnätverk även i Sverige. Himlen TV7 fick sin kanalchef Daniela Persin när kanalen lanserades. Daniela hade arbetat flera år i ansvarsfulla positioner inom internationell marknadsföring inom företagsvärlden i Finland. Hon studerade sju år på Hebreiska universitetet i Jerusalem och doktorerade med inriktning på internationella relationer och internationell tjänstehandel. Under de åren fördjupade Herren hennes förståelse för det evangelium som en gång fick sin början i Jerusalem.

Daniela betonar att satsningen på Sverige grundar sig på ett tydligt tilltal från Gud till Martti och Mirja Ojares som är direktörer för Heaven TV7 Media. Under ett besök i Sverige år 2011 kände de av det tryckande andliga klimatet i landet och fick tanken att Heaven TV7:s arbete borde spridas till Sverige. De bad att Herren skulle bekräfta detta tilltal innan resan var över genom att sända dem någon som kände dem i Sverige som skulle be dem komma dit med kanalen. Det gjorde Han i sista minuten. De kom då ihåg de profetiska orden i början om att arbetet skulle sprida sig till Skandinavien. Efter ett år hörde Martti orden: ”Och nu börjar ni med den svenska kanalen via webben”. Tilltalet var så klart att de bestämde sig för att sätta igång utan att tänka på om det var ekonomiskt möjligt eller inte. Under sommaren 2012 fick Daniela på hjärtat att samarbeta med Heaven TV7. Senare talade Herren till Martti och Mirja samt Daniela på var sitt håll om att hon skulle komma att ansvara för den svenskspråkiga kanalen.

3. Innehåll

Kanalen strävar efter att ha ett mångsidigt och familjevänligt programutbud av både innehållsmässigt och tekniskt hög kvalitet. Kanalens tyngdpunkt ligger på bibelundervisning, evangelisation och intervjuprogram, olika aktuella och bibliska program om Israel samt barn-­ och ungdomsprogram. Den röda tråden genom undervisningsprogrammen är att återupprätta tron på Bibeln. Alla program är antingen på svenska eller textade till svenska.

4. Vision

Himlen TV7:s vision är att nå ut med evangeliet till alla svenska och finlandssvenska hem. Alla ska få möjlighet att höra evangeliet. Ledstjärnan i arbetet är Jesu missionsbefallning i Matt 28:19: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” Avsikten med kanalen är att utgöra ett komplement till de befintliga kristna kanalerna genom att bidra med variation och bredd till utbudet. Ju större utbud desto större sannolikhet är det att evangeliet når ut till alla svenska hem.

Vi vill bidra till att styrka Kristi kropp genom bra bibelundervisning så att var och en ska kunna växa i sin tro. Kanalen vill fungera som ett sorts bredband i det kristliga fältet så att kristna från olika håll kan lära av varandra och uppbyggas tillsammans till en Kristi kropp (Matt 22:36­-40). Himlen TV7 välkomnar därför samarbete med alla som framhåller Jesus som den enda, sanna vägen till Gud, Skaparen av allt och alla (Joh 14:6). När vi står tillsammans kan vi se Guds rike gå fram i allt större utsträckning.

5. Värderingar

Grunden för Himlen TV7:s verksamhet är Guds Ord. Den röda tråden genom undervisningsprogrammen är att återupprätta tron på Bibeln. Kanalen förverkligar Jesu missionsbefallning (Matt 28:16-­20) att sprida glädjebudskapet om Honom överallt i världen. Kanalen bekänner med sin verksamhet att Jesus genom sin död på korset har öppnat vägen till Gud för alla människor (Rom 10:4). Himlen TV7 är en del av det finska allkristna, politiskt obundna mediahuset Heaven TV7 Media.

6. Organisationen bakom Heaven TV7 Media

Korsets stöd rf

Korsets stöd rf är en ideell registrerad förening i Sverige. Föreningens vision är att sprida evangeliet bland de svenskspråkiga i Norden speciellt genom elektroniska media.

Föreningen producerar tjänster för att upprätthålla Himlen TV7:s verksamhet och kan ta emot donationer för detta ändamål. Styrelseordförande är Martti Ojares (f.d. vice VD för Finlands största mediekoncern Sanoma Oy, har erhållit hederstiteln ”Kommunikationsråd” av Finlands president).

Ristin Tuki ry (rf)

Ristin Tuki ry (rf) är en ideell registrerad förening med nationellt penninginsamlingstillstånd i Finland. Ristin Tuki fungerar som innehållsproducent för Heaven TV7 -kanalerna och producerar största delen av programmen på kanalerna. Styrelseordförande är Martti Ojares. Verksamhetsledare är Mirja Ojares.

Lighthouse Network Oy Ltd

Lighthouse Network Oy Ltd driver mediahusets verksamhet. Företaget ägs av över 520 privata aktieägare som inte tilldelas någon vinst. Vd är Martti Ojares.