Välkommen som frivillig översättare

Översättning av tv-program är ett viktigt arbetsfält. En grupp av professionella översättare och volontärer är ansvariga för dem. Den bästa översättningen är den som tittaren inte ens märker.

”Mediehuset Heaven TV7:s översättningsenhet översätter varje månad ett hundratal timmar nya program”, berättar översättningskoordinator Marita Rautio. Hon är ansvarig för översättningsarbetet vid Heaven TV7:s alla fem kanaler. Naturligtvis har varje kanal sin egen koordinator.

På den äldsta kanalen, finskspråkiga Taivas TV7, är cirka 70 procent av programvaran producerad direkt på finska. Detta innebär att ungefär en tredjedel av programmen är översatta och sålunda har undertexter. På svenska Himlen TV7 och estniska Taevas TV7 är förhållandet det omvända. Där är största delen av programmen översatta.

”Våra översättare arbetar på distans, ofta i sina egna hem. Allt de behöver är en dator för att ladda ner vårt översättningsprogram. Varje översättare laddar ner en video och översätter den samt synkroniserar texten. Sedan skickas översättningsfilen till oss. Vi kontrollerar översättningarna en gång till innan programmet sänds”, säger Marita Rautio.

Var och en på sitt språk

”Översättning betyder naturligtvis textning. Översättningen måste stödja bilden, eftersom tv-tittaren naturligtvis vill titta på bilden och inte bara läsa texten. Tittaren borde få samma upplevelse som om han eller hon tittade på programmet utan text”, berättar Rautio om tv-översättningens utmaningar.

”Den bästa textningen är en som tittaren inte ens märker. I tv-översättning handlar det definitivt om att koncentrera textens innehåll. Ibland får vi respons på att vi till exempel inte alls översatt vissa av David Pawsons ord. Vi kan inte översätta ord för ord, vi är tvungna att förkorta. På två rader är det omöjligt att säga allt.”

Tv-översättning är alltså inte alls så lätt som man kanske skulle kunna tro. ”Det krävs mod. En översättare måste våga avgöra själv vad som är det väsentliga innehållet i varje tal. En sådan djärvhet ökar naturligtvis med kompetens och rutin. Själv understryker jag till alla översättare att de ska be för arbetet. Jag uppmanar även ofta dem som gett repons på översättningen att be för den. Be att vi ska klara av att göra detta krävande jobb ”, säger Rautio.

Bönen är viktig, eftersom förståelsen av ett viktigt budskap kan vara helt beroende av översättningen.

”Översättaren har ett stort ansvar. Vi utgår ifrån att varje översättare måste vara en pånyttfödd kristen, eftersom det är fråga om ett andligt arbete. Översättaren måste också känna till andlig vokabulär och vara bekant med den kristna världen.”

Hjälp finns att få

Alla kanaler ger verktyg till alla sina översättare och vi diskuterar användningen av olika uttryck. Naturligtvis stöter de enskilda kanalernas översättare även på specialiserad vokabulär inom många andra områden, som till exempel arkeologi, medicin och teologiska specialområden såsom exegetik. Vi har en elektronisk ordlista som vi kompletterar med specialuttryck alltid när de dyker upp.”

Himlen TV7:s översättningsarbete utförs i stor utsträckning av trogna frivilliga som vill delta i arbetet för Guds rike genom media. Översättare är människor som frivilligt ger av sin tid och sitt kunnande för att föra arbetet vidare.

”De frivilligas grupp är mycket brokig. Någon kan ha bott utomlands och fick sina språkkunskaper där. En annan tjänar kyrkan som tolk och den tredje är en hemmafru som länge har lyssnat på undervisning på engelska.”

”Vi har inga formella kvalifikationskrav, men naturligtvis förväntar vi oss en viss språklig nivå. Källspråket måste man naturligtvis kunna så att man har en god förståelse om vad som sägs. På målspråket måste man kunna alla grammatiska regler. Om textningen är klumpig börjar tittarna snabbt reagera. ”

”Översättningen är till sitt innersta väsen ett missionsarbete. Vi kan inte alla ge oss ut på missionsfältet och översättning är ett effektivt sätt att arbeta för att nå alla människor på deras eget språk och på ett kulturellt begripligt sätt. Heaven TV7:ans agerande i världen består av att program översätts. Det är så en tv-kanalfamilj från Finland kan nå hela världen ”, berättar Rautio.

Mycket trevligt och givande

För många frivilliga översättare har arbetet för Heaven TV7:s kanaler verkligen varit till välsignelse. Hur ofta händer det inte att programmet som översätts talar till den smärta som de upplever just då. Kanske verkar där den underbara biblisk lag som säger att om vi ger så ska vi få.

”Översättning är en verkligt fin upplevelse, framför allt en stor välsignelse”, säger Ville Pirjola, som översatte program för den finska kanalen samtidigt som han studerade för sin BA-examen.

”Även om översättningen är ett ganska ensamt jobb och mängden tid som man tillbringar vid datorn är betydande, har arbetet varit mycket givande, inte minst i svar som jag fått. Vem är jag i Kristus? Den frågan ställs av säkert många män i min ålder. Min identitet har stärkts oerhört medan jag jobbat med översättningsarbetet”, säger han.

Översättningen har varit en mycket positiv och givande erfarenhet, medger Pirjola. ”Ett helt annorlunda arbete än de jag tidigare haft. Jag har märkt hur viktigt detta medium är i Guds rikes missionsarbete.”

Är du intresserad av att jobba som frivillig översättare?
Vill du ha översättning som din mission?

Kontakta oss för mer information: daniela.persin[ät]himlentv7.se

Text: Anna Patronen
Översättning från finskan: Anne Jernström